ÖSTRA VERKET

ÖSTRA VERKET

Bakgrund

Under flera år har vi jobbat med att omforma kontors-/kontroll- och labbytorna vid Norsborgs vattenverk. Vattenverket är en av Stockholms två dricksvattenproducenter och förser varje dag över en miljon människor med friskt dricksvatten. Det invigdes 1904 och produktionen följer i princip samma processer som då. Ändå är utveckling och underhåll av verksamheten viktigt för att möta nya och framtida utmaningar.

Vårt uppdrag

Beställaren, Stockholm Vatten och Avfalls önskemål för vårt projekt var att samla personalen, som tidigare arbetat utspridd över hela Vattenverkets område, i en byggnad; Östra verket. Detta för att underlätta samarbeten och möten och att skapa ett effektivare utnyttjande av lokalerna.

En annan utgångspunkt var att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt på Östra verket, något som redan gjorts på flera av SVOAs andra anläggningar.

Under processen har vi grundligt utrett verksamhetens behov av förnyelse. Vi har tagit projektet från det första skedet med öppna frågeställningar till mer och mer precisa lösningar. Vi har gått från skisser via programhandling till bygghandling och färdigställande. Vi har även gjort inredningsarbetet, från idé till projektering.

Arbetet har skett i nära samarbete med brukarna i form av representanter från verksamhetens olika avdelningar. Det har gett nydaningen förankring hos medarbetarna och hjälpt till att skapa en trivsam och välkomnande arbetsplats.

Projektet i siffror:

Lokalarea 1610 m2
Bruttoarea 1705 m2
Öppenarea 245 m2

Byggnadens organisation

Östra Verket, den byggnad vi arbetat med, är en av flera byggnader som utgör Norsborgs vattenverk. Den färdigställdes 1974 och är en robust byggnad i rött tegel. Den överblickar långsamfilterbassängerna i söder och Norsborg i öster.

I den nya utformningen ville vi behålla och utöka siktlinjerna genom byggnaden. Vi ville maximera antalet ljusa arbetsplatser och organisera funktioner med mindre behov av dagsljus till mörkare ytor.
Det var viktigt att skapa en öppenhet mellan verksamhetens olika delar. Något som också understöddes av det aktivitetsbaserade konceptet.
En annan viktig del av projektet var att tillgängliggöra och utveckla entréerna och utemiljön. Huvudentrén har förtydligats och getts större dignitet. Den har också kompletterats med cykelställ och uteplatser. Groventrén har renodlats och förlagts i nära samband till de nya omklädnings- och bastufunktionerna på det nedre markplanet. Parkeringsytor och grönytor har utvecklats.

Interiörer

På det övre markplanet ligger alla kontorsdelarnas huvudfunktioner samlade. Från huvudentréns väntrum nås via receptionen, kontors- och mötesytor. I kärnan av planet ligger kontrollrummet, verksamhetens hjärta. Kärnan i andra änden av byggnaden utgörs av processytor.
Runt dessa två volymer, utefter fasaderna, organiserar sig verksamhetens övriga funktioner. Huvudfunktionerna ligger lätt åtkomliga, som noder sammanbundna av kontors- och pausytorna.

Det aktivitetsbaserade arbetssättet har fått styra inredning och färgsättning tydligt. Kontoren har delats in i olika zoner, för olika typer av arbete och ljudnivå. Ambitionen har varit att de inte ska råda något tvivel om när man nått den livliga röda zonen, den gula mellanzonen eller den gröna, tysta zonen.

Mot de nya, kulörta delarna står byggnadens skal, där de ursprungliga materialen plockats fram. Tegelväggarna har säckskurats ljusa och betongen har slipats för att ge materialitet och koppling till Vattenverkets historia. För att ytterligare addera värme och hemkänsla har inslag av trä i adderats interiören.

Foto: Tord-Rikard Söderström